వాంటెడ్ ఫిమేల్ స్టాఫ్

Female Sales Staff Jobs

Salary : 11,000 - 13,000

(ఎక్స్ట్రా సేల్స్ కమిషన్ ఉంటుంది )

Timings: 10:30 to 9:30

Experince: No need

Address: Beside Kfc, Below bata, Near benzCircle, Vijayawada.

బేసిదే క్ఫక్, బీలో బాట, నియర్ బెంజసిరికి, విజయవాడ

Call: 9246471159, 9553438015